VITAP COSTRUZIONI MECCANICHE S.P.A./263/Sigma2-

5.606.208,81 RSD (Fiksna • Cena bez PDV-a)

Adecco outsourcing d.o.o. [ Svi oglasi ]  [ 0 Komentari ]

Kratak opis

Pregledano: 213 put/a

Marka: -

Model: -

Stanje: Polovno

Moguća zamena: Ne

Rok važenja : -

Min. količina : -

Lokacija: Novi Beograd

Web adresa: -

Kontakt prodavca

Kliknite da vidite broj telefona
Ime i prezime Broj telefona
Dragan Dilparić (060) 545-0111

Prijavite se da biste poslali poruku
VITAP COSTRUZIONI MECCANICHE S.P.A./263/Sigma2-
Procenjena vrednost u RSD 5.606.208,81
Depozit RSD 560.620,00

Imovina Preduzeća za konsalting i menadžment poslove Adecco Outsourcing doo Beograd (Novi Beograd) se prodaje u viđenom pravnom i faktičkom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju kupca. Prodavac ne garantuje da imovina koja se prodaje ima određene karakteristike u smislu kvaliteta, kvantiteta ili da odgovara svrsi koju potencijalni ponuđač predviđa za tu imovinu. Smatra se da je ponuđač pre dostavljanja ponude obavio razgledanje imovine koja se prodaje i da svoju ponudu zasniva na sopstvenoj proceni stanja imovine.

Minimalna cena za pokretnu imovinu, koja je predmet ove prodaje ne može biti niža od 75% od procenjene vrednosti.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit za učešće i dostave dokaz o uplati. U zahtevu navesti redni broj stvari za koju učestvujete u prodaji, a depozit se uplaćuje pojedinačnu za svaku pokretnu stvar koja ima svoj redni broj.

Način uplate depozita:
- Zainteresovana domaća lica obavezna su da uplate depozit za navedene objekte u dinarima, u iznosu navedenom u ovom oglasu na račun Preduzeća za konsalting i menadžment poslove Adecco Outsourcing doo Beograd (Novi Beograd) br. 275-001022176535170 OTP banka, svrha uplate: PRODAJA POKRETNE IMOVINE - VITAP COSTRUZIONI MECCANICHE Sigma;

Svojstvo učesnika u prodaji mogu imati domaća i strana pravna i fizička lica koja su:
- uplatila depozit na račun Prodavca;
- dostavila ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj koverti sa svim obaveznim elementima, a u skladu sa instrukcijama datim u ovom oglasu.

Sva potrebna obaveštenja, vezano za predmetnu prodaju, možete dobiti putem na e-mail adresi

info.srbija@adecco.com


Razgledanje pokretne imovine se može obaviti u periodu od 14.01.2020. do 24.01.2020. godine svakog radnog dana u periodu od 9h do 14h.

Prodaja se vrši metodom neposredne pogodbe uz prikupljanje pisanih ponuda tako što sva zainteresovana lica dostavljaju ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA za prodaju imovine PRODAJU POKRETNE IMOVINE PUTEM NEPOSREDNE POGODBE Adecco Outsourcing doo Beograd, ul. Vladimira Popovića br. 40, Beograd – NE OTVARATI“ na koverti, nazivom vlasnika imovine Preduzeća za konsalting i menadžment poslove Adecco Outsourcing doo Beograd (Novi Beograd),nazivom opreme ili pozivom na redni broj pokretne imovine iz oglasa na koju se ponuda odnosi i svim obaveznim elementima, a koje pristignu na adresu Preduzeća za konsalting i menadžment poslove Adecco Outsourcing doo Beograd (Novi Beograd), Vladimira Popovića 40, najkasnije do 26.01.2020. godine . Ponude koje pristignu u Preduzeća za konsalting i menadžment poslove Adecco Outsourcing doo Beograd (Novi Beograd) posle ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti uzete u razmatranje.

Obavezni elementi zapečaćene koverte su:
- popunjena prijava za učešće na neposrednoj pogodbi uz prikupljanje ponuda potpisana lično ili od strane ovlašćenog lica i dokaz da je u pitanju ovlašćeno lice, sa obaveznim elementima – e-mail adresom i brojem telefona za komunikaciju sa ponuđačem na dan održavanja prodaje, u skladu sa utvrđenim vremenom iz ovog oglasa (slobodna forma sa obaveznim elementima);
- potpisanu ponudu, uz navođenje jasno određenog iznosa za kupovinu predmeta prodaje (slobodna forma sa obaveznim elementima);
- dokaz o uplati depozita;
- potpisana izjava da ponuđač prihvata da imovinu kupuje u viđenom stanju bez pružanja garancija i da Prodavac ne odgovara za nedostatke koje kupci utvrde po izvršenoj prodaji;
- potpisana izjava da je ponuđač u potpunosti upoznat sa načinom prodaje koja će se održati dana 27.01.2020. godine;
- izvod iz registra privrednih subjekata i OP obrazac, ako se kao potencijalni kupac prijavljuje pravno lice

Neće se razmatrati neblagovremeno pristigle ponude, ponude koje ne sadrže jasno određen iznos na koji ponuda glasi, ponude koje se pozivaju na neku drugu ponudu, ponude date pod uslovom, ponude koje se pozivaju na uslove koji nisu predviđeni u oglasu, ponude koje ne sadrže sve obavezne elemente zapečaćene koverte, ponude uz koje nije dostavljen dokaz o uplati depozita u predviđenom roku, kao ni e-mail adresa i broj telefona za komunikaciju na dan prodaje u skladu sa ovim oglasom.


Otvaranje ponuda će se održati dana 27.01.2020. godine u prostorijama Preduzeća za konsalting i menadžment poslove Adecco Outsourcing doo Beograd (Novi Beograd), u prisustvu Odbora za prodaju. Postupak otvaranja ponuda obavlja Odbor za prodaju.
Odbor za prodaju će pozivati ponuđače pisanim putem – elektronski da poboljšaju svoje ponude. Nova (poboljšana) ponuda mora biti minimum 5% viša u odnosu na iznos koji bude naveden u pozivu za poboljšanje ponude tokom sprovođenja procedure prodaje.
Ukoliko niko od ponuđača na poziv za poboljšanje ponude, ukoliko im isti bude dostavljen, ne dostavi poboljšanu ponudu pisanim-elektronskim putem u roku od najduže 10 minuta od slanja e-mail poziva za poboljšanje ponude, smatraće se da ponuđači ostaju pri svojim poslednje datim ponudama.
Komunikacija u vezi sa dostavljanjem poboljšanih ponuda između Odbora za prodaju i ponuđača će se obavljati elektronskim putem dana 27.01.2020. godine u intervalu od 12h do 14h časova, do dostavljanja poslednje korigovane (poboljšane) ponude.
Ukoliko ponuđači nisu u mogućnosti da obezbede komunikaciju u naznačenom vremenskom intervalu putem e-mail adrese navedene u prijavi za učešće, a ne obezbede drugu e-mail adresu za komunikaciju i ne obaveste o navedenom Preduzeća za konsalting i menadžment poslove Adecco Outsourcing doo Beograd (Novi Beograd) minimum 1 sat pre početka prodaje (do 11 časova dana 27.01.2020. godine), smatraće se da su odustali od učešća u postupku prodaje.
Odbor za prodaju može i jedinog ponuđača u postupku neposredne pogodbe uz prikupljanje pisanih ponuda pozvati pisanim putem –elektronski da poboljša svoju ponudu u roku navedenom u prethodnim stavovima.
Odbor za prodaju sačinjava Zapisnik o sprovođenju postupka prodaje nepokretnosti neposrednom pogodbom uz prikupljanje pisanih ponuda.
Odbor za prodaju ima pravo da ne prihvati ni jednu ponudu.
Nakon donošenja odluke o prodaji, Preduzeće za konsalting i menadžment poslove Adecco Outsourcing doo Beograd (Novi Beograd) će obavestiti ponuđača čija je ponuda prihvaćena o rezultatima prodaje.
Preduzeće za konsalting i menadžment poslove Adecco Outsourcing doo Beograd (Novi Beograd) ima pravo da izmeni uslove i rokove iz ovog javnog poziva, te da poništi ili stavi van snage ili ponovi oglas odnosno postupak prodaje u bilo kojoj fazi postupka. Ovaj oglas se ne smatra ponudom, već pozivom da se uputi ponuda.
Imate pitanje?

Pitajte Prodavca
[ Nedostupan ]

Poslednji pristup pre 3 nedelja/e


Prijavite se da postavite pitanje

Pitanja i odgovori